четверг, 27 ноября 2014 г.

Опис досвіду ( частина ІІ).


Використання мультимедійних уроків, створених самим учителем, підвищує продуктивність уроку, дає змогу більше використовувати наочність, різні форми праці, якомого більше залучити до роботи на уроці не тільки обдарованих дітей, але і всіх учнів. Для активізації розумової діяльності учнів я намагаюся на уроках ставити перед ними проблемні завдання і вирішувати їх, спираючись перш за все на обдарованих дітей при їх розв’язанні.Діти аналізують,обговорюють. проблемні завдання. Під час обговорення пропоную зіставити з власною позицією, «зіштовхнути» між собою  різні думки, і тим самим розвиваю дискусію, прагнучи направити її в потрібне русло. Проблемні завдання я починаю вводити з 5-го класу, це допомагає згуртувати учнів, створити цілісну систему навчання. Учні розуміють, що вони повинні бути не просто слухачами, а активними учасниками освітнього процесу. 


Для оптимального засвоєння матеріалу я складаю схеми, таблиці, використовую карти, відеофрагменти . 

Пропоную розглянути деякі конкретні приклади застосування ІКТ на уроках (форми роботи, які формують уміння та навички).

7 клас , історія України  «Київська Русь за Ярославичів»

Робота з текстом підручника ( с.79-80) , відповіді на питання та поступове складання разом з вчителем схеми


-- Знайдіть в тексті (с.79) 
-- Який син Ярослава і яке князівство отримав ?
-- Доведіть, що влада Ізяслава була слабкою. На що він погодився ?
-- Що таке тріумвірат ? Які князі увійшли до тріумвірату ?
-- Яку спільну політику вони проводили ?
-- Як ви гадаєте, виникнення тріумвірату свідчить про посилення чи 
    послаблення Київської Русі ? Чому ?
-- Яка подія відбула у 1068 р. ? Чому ?  

Цей вид роботи формує  вміння самостійно здобувати інформацію з тексту підручника, аналізувати її.

7 клас, всесвітня історія  «Середньовічне європейське суспільство»

Перед роботою з текстом підручника, учитель згадує з учнями поняття «класи», потім на схемі висвітлює поняття «стани» і разом з учнями
( спираючись на обдарованих  дітей ) виділяє спільне та відмінне цих
понять ; потім працюючи з текстом підручника (с.37) та складаючи схему, закріплюється поняття – «стани» .


Цей вид роботи формує  вміння визначати,застосовувати історичні терміни та поняття, конкретизуючи поняття на прикладах чи визначаючи ознаки поняття на основі порівняння .

6 клас, всесвітня історія «Первісні люди на землі» 

Робота з малюнками , введення поняття – порівняння та алгоритму його виконання :
 


1) виділення спочатку спільного, а потім – відмінного.
                            ( слайд 4 )
-- Що було спільного у вигляді первісної та сучасної людини ?
-- Що було відмінного  у вигляді первісної та сучасної  людини ?

2) узагальнення – ( слайд 5 )

Цей вид роботи формує вміння порівнювати, робити висновки, складати порівняльну та узагальнюючу характеристику, спираючись на малюнки, виведені на екран.

7 клас, всесвітня історія  «Європейські середньовічні міста»

Робота з графіком ( слайд 6 ), текстом підручника (с.52-53), відповіді на питання та складання разом з вчителем схеми «Причини відновлення та появи міст у Європі»


-- На який час припадає найбільше зростання міст? Чому?

-- Чому в Європі починаючи з ХІ ст. виникають міста ?


Робота з текстом підручника (с.54) та обговорення з класом питання
-- Де виникають міста ?
Виведення на екран схеми для закріплення цього матеріалу – слайд 7.


Цей вид роботи формує вміння аналізувати статистичні дані та робити допущення, висновки , уміння самостійно здобувати інформацію з текста підручника , аналізувати її ,складати нескладні схеми і будувати відповідь на основі схеми .

ІКТ успішно застосовуються для перевірки знань.
Перевірка знань .


Результативність процесу навчання багато в чому залежить від ретельності розробки методики контролю знань. Контроль знань необхідний при будь -якій системі навчання і будь-якій організації навчального процесу. Це засіб управління навчальною діяльністі учнів і тому я намагаюсь, щоб поряд з функцією перевірки реалізувалися і функції навчання .  
Одним з методів контролю і самоконтролю є тестування, тренажери щодо закріплення певних історичних фактів та понять.

6 клас , всесвітня історія «Первісні люди на землі» 

Робота зі схемою з метою закріплення та контролю знань, отриманих на уроці . Учні беруть участь у складанні підсумкової схеми уроку, відповідаючи на питання наприкінці уроку :
( після відповіді учня на екран виводиться правильна відповідь )
-- Скільки років тому виникла первісна людина на Землі ?
-- Чим первісна людина відрізняється від тварини ?
-- Які були перші знаряддя праці первісної людини ?


Цей вид роботи формує вміння синтезувати засвоєну інформацію, аналізувати та узагальнювати її, використовуючи схему.

Спільне використання наданих вище прикладів методичних прийомів дозволяє зробити процес навчання більш продуктивнішим. На таких заняттях кожен учень вносить у процес освоєння навчального матеріалу свій індивідуальний внесок, йде обмін знаннями, уміннями, ідеями, способами діяльності.


Матеріал, представлений на уроці, використовується виключно в наочній формі, що сприяє концентрації уваги. Робить урок цікавим, що запам'ятовується, а найскладніший матеріал зрозумілішим для учня .

Не тільки вчитель може робити розробки уроків у вигляді презентацій, треба пропонувати  в якості виконання творчих завдань обдарованим  учням створювати презентації за темами, які вивчаються . 

Це співпадає з ключовими компетентностями учнів:
 - пізнавальною ;
 - особистісною (розвитком індивідуальних здібностей  і талантів);
 - самоосвітньою  (здатністю до самонавчання , організації власних прийомів 
   освіти, відповідальністю за рівень самоосвітньої діяльності, гнучким 
   застосуванням умінь та навичок в умовах швидких змін); 
 - соціальною ( співпрацею, роботою в команді, комунікативними    
навичками, здатністю приймати свої рішення і прагнути до розуміння власних потреб і  вимог, соціальним  єднанням, умінням визначити особисті ролі в суспільстві, культурою міжособистісних стосунків )


З досвіду моєї роботи можу сказати, що учні із задоволенням виконують подібні творчі завдання, створюють цікаві презентації, користуючись необмеженими можливостями Інтернету, в якому вони частіше краще орієнтуються, ніж учитель, якому його доволі довгий досвід роботи інколи заважає переорієнтуватися. Це  дає величезні розвиваючі можливості для учнів.  При створенні учнями комп'ютерних презентацій, формуються найважливіші в сучасних умовах навички:
-- співпраця з вчителем та іншими учнями ( якщо презентацію                            створюють декілька учнів), 
-- критичне осмислення інформації, 
-- виділення головного в інформаційному повідомленні, 
-- систематизування і узагальнення матеріалу, 
-- грамотне представлення наявної інформації .

                                    Робота з обдарованими дітьми


Що являє собою обдарований дитина, чим вона відрізняється від однолітків? Обдарована дитина – це дитина, яка вирізняється серед своїх ровесників яскраво вираженими успіхами в досягненні результатів на якісно вищому рівні, що перевершує певний умовний «середній» рівень. При цьому важливо мати на увазі, що йдеться не про окремі, випадкові успіхи, а про систематичні, які взагалі притаманні певній діяльності цієї дитини. А коли результати її діяльності будуть ще оригінальними, то можна говорити і про творчу обдарованість…

Постійно веду індивідуальну роботу з обдарованими дітьми, готуючи їх до олімпіад, конкурсів

                          Результати роботи з обдарованими дітьми :Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.